Pagdating ng islam sa pilipinas

08-Oct-2019 07:53 by 9 Comments

Pagdating ng islam sa pilipinas - south jersey dating sites

Ang isang sumunod at sumamba kay Allah ay gagantimpalaan ng panghabang-buhay na lugar ng kaligayahan at kaginhawahan sa Paraiso; ang isang hindi sumunod ay itatapon sa Impiyerno, lugar ng kaparusahan at paghihirap.Ang pagkilos ng tama at taos-puso sa limang haligi ay babaguhin ang buhay ng Muslim sa isang umaayon sa kalikasan na kung kaya ay umaayon sa kagustuhan ng Tagapaglikha.

Ay isang sapilitang bayarin mula sa taunang ipon ng isang Muslim.

Ito ay maaari lamang na gugulin sa pagtulong sa mahihirap, nangangailangan, naaapi, at para sa pangkalahatang pagpapaunlad ng lipunan.

Ang Zakah ay isa sa pangunahing prinsipyo ng Islamikong ekonomiya, na tumitiyak ng patas na lipunan na kung saan ang lahat ay may karapatang mag-ambag at magbahagi.

Ang pagkilala sa pangunahing katotohanan na ito ay bunga ng nagkakaisang pananaw ng pag-iral na nagtatakwil ng anumang paghihiwalay ng buhay pangrelihiyon at sekular.

Si Allah ang tanging pinagmumulan ng Lakas at Paghahari kung kaya karapat-dapat para sa Kanya ang pagsamba at pagsunod mula sa sangkatauhan.

TAWHID ito ang pinakamahalagang Islamikong paniniwala. Ito ay nagpapahiwatig na ang lahat ng umiiral ay nagmula sa nag-iisa at tanging Tagapaglikha, na Siya ring Tagapagtustos at ang tanging Pinagmumulan ng Patnubay.

Ang paniniwalang ito ay dapat na pinamamahalaan ang lahat ng aspeto ng buhay ng tao.

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit).

Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.

Ito ay pamamaraan ng buhay na ganap na umaayon sa kalikasan, ng may katuwiran, lohika at agham.

Ang arabik na salitang ‘Islam’, ay nangangahulugan ng kusang pagsuko sa kalooban ni Allah at pagsunod sa Kanyang mga kautusan.

Ito ay taunang tungkulin na pag-aayuno sa mga araw ng buwan ng Ramadan – ang ikasiyam na buwan sa kalendaryong Islamiko.